Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  Deze voorwaarden gelden voor alle bestellingen, leveringen, overeenkomsten en andere documenten waaruit verbintenissen zouden kunnen blijken voor ATITA NV, Mariakerksesteenweg 251, 9031 Drongen. Alle andere voorwaarden (bv deze die op de bestelbon van de klant worden hernomen) zijn niet van toepassing. Prijsopgaven, offertes, bestellingen door de klant binden ATITA niet en dienen steeds door een persoon, bevoegd om ATITA te verbinden, schriftelijk te worden bevestigd. De bepalingen bij koop door een "consument"; dit is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, zijn enkel op deze relatie van toepassing.

 2. Levering
  De goederen worden geleverd ofwel op het overeengekomen leveringsadres ofwel in de winkels van ATITA. De leveringstermijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en bindt ATITA niet. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding, weigering van de goederen of ontbinding van de overeenkomst. Elke levering buiten de winkels van ATITA gebeurt op het gelijkvloers en op risico en kosten van de klant.

  ATITA behoudt zich het recht voor om de bestellingen op te schorten dan wel te annuleren, zonder vergoeding, wanneer overmacht de normale uitvoering ervan in het gedrang brengt. Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht: stakingen, transport tekort, brand, overstroming, schade aan materiaal, oproer, terrorisme, oorlog, (maatregelen getroffen naar aanleiding van een dreiging tot) epidemie, ongeval, ofwel bij ATITA ofwel bij één van haar leveranciers en/of transporteurs, ongeacht de oorzaak hiervan.

 3. Prijs
  De prijs is inclusief B.T.W., exclusief taksen, rechten en (verzendings)kosten, tenzij anders aangeduid door ATITA. De prijs is deze zoals vermeld op de bestelbon of overeenkomst, tenzij ATITA zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten (grondstoffen, lonen, energie, edm.) ten gevolge van een wijziging in de structuur ervan. In dit geval geldt de nieuwe prijs, zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

 4. Klachten
  De klant dient de geleverde goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Elke vergissing begaan door ATITA met betrekking tot de door haar geleverde goederen (vb. een vergissing in hoeveelheid) dient uiterlijk binnen de 48 uur na de levering door de klant schriftelijk te worden meegedeeld. De klant dient elk zichtbaar gebrek met betrekking tot de geleverde goederen aan ATITA mee te delen bij aangetekend schrijven binnen 48 uur na de levering van de goederen. Bij gebreke hieraan kan de klant zich niet meer op dit gebrek beroepen. Elk verborgen gebrek moet schriftelijk door de klant worden gemeld aan ATITA ten laatste binnen de 8 kalenderdagen vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek. Bij gebreke hieraan kan de klant zich niet meer op dit gebrek beroepen. Bovendien dient een vordering op basis van een verborgen gebrek te worden ingesteld ten laatste binnen de 3 maanden die volgen op de levering, op straffe van verval. De verplichtingen van ATITA zullen in elk geval niet meer en niets anders kunnen zijn dan de vervanging van de gebrekkige goederen, of - naar keuze van ATITA – het afleveren van een tegoedbon of de betaling van de door de klant betaalde prijs voor de geleverde goederen. De klant heeft geen recht op enige andere schadeloosstelling.
  Ontevreden ondanks onze inspanningen? Contacteer de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de handel: www.ombudsmanvoordehandel.be

 5. Wettelijke waarborg en specifieke bepalingen voor consumenten
  Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten: defecten ontstaan door een onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud, incidenten na levering zoals waterschade, transportschade of brand of de vervanging van toebehoren die regelmatig moeten worden vervangen. Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling te worden gemeld. Bovendien kan de consument de aangekochte goederen omruilen binnen de 14 dagen na aankoop op vertoning van zijn kassaticket of factuur. In dat geval zal de consument recht hebben op een vervanging van de goederen dan wel een tegoedbon doch geen terugbetaling. Geopende en/of geschonden verpakkingen, doopsuiker, voedingswaren, multimedia, boeken, drukwerken, promotieartikelen en speciale bestellingen kunnen echter niet worden omgeruild. Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

 6. Eigendomsvoorbehoud
  De geleverde goederen blijven eigendom van ATITA tot volledige betaling van de factuur, kosten, intresten en schadevergoedingen. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de factuur, mogen de reeds geleverde goederen door ATITA teruggenomen worden, zonder dat deze terugname afbreuk doet aan enig recht tot invordering van de factuur, kosten intresten en schadevergoedingen.

 7. Betalingsmodaliteiten
  De prijs vermeld op de factuur is contant betaalbaar op de datum vermeld op de factuur. In geval van betwisting, moet de factuur schriftelijk geprotesteerd worden binnen de acht dagen na ontvangst. In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal de prijs van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een intrest gelijk aan 1% per maand vanaf de datum van de factuur tot de integrale betaling. Bovendien zal op elke factuur die op de vervaldag door een klant andere dan een consument niet werd betaald, van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van € 100 verschuldigd zijn. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, intresten en/of schadevergoedingen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissment van Gent bevoegd zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die van toepassing zijn indien het een betwisting betreft tussen ATITA en een consument.