Privacybeleid

ATITA hecht belang aan je privacy.

ATITA NV verbindt zich ertoe om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Deze privacyverklaring beschrijft de basis waarop alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons zullen worden verwerkt.

In deze privacyverklaring verwijzen de begrippen ATITA, wij, we of ons naar ATITA NV met ondernemingsnummer 0890.633.016, met zetel aan de Mariakerksesteenweg 251, 9031 Drongen.

Dit Beleid inzake Online Privacy (“het Beleid”) vormt de basis voor de manier waarop wij alle gegevens zullen verwerken die wij over u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Gelieve de onderstaande tekst zorgvuldig te lezen met het oog op een goed begrip van onze visie en onze praktijken op het vlak van uw gegevens en de manier waarop we die gegevens zullen gebruiken. Als u naar www.atita.be gaat, accepteert en aanvaardt u ons Beleid.

Gegevens die we over u vergaren

We zullen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Gegevens die u aan ons verstrekt:
  Dat zijn gegevens over u die u aan ons verstrekt door het invullen van formulieren op www.atita.be en shop.atita.be (hierna onze website genaamd), wanneer u een online contactformulier invult, u registreert op de website, intekent op de nieuwsbrief, enz., of door een communicatie met ons per telefoon, per e-mail of op een andere manier. De gegevens die u ons geeft, kunnen onder andere zijn: uw naam, contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer, emailadres)… en bestelnummer.
 • Gegevens die we over u verzamelen.
  Telkens u onze website bezoekt verzamelen wij op een geautomatiseerde manier.
  • Technische gegevens met inbegrip van het IP-adres (Internet Protocol) dat werd gebruikt om uw computer te verbinden met het internet, het type browser en de versie, de tijdzone, de types en versies van de plug-in van de browser, het besturingssysteem en het platform;
  • De identificatie van uw toestel;
  • Gegevens over uw bezoek met inbegrip van de volledige Uniform Resource Locators (URL), de klikvolgorde naar, op en vanuit onze website (inclusief datum en tijdstip), de producten/diensten die u bekeken of opgezocht heeft, responstijden van de pagina, downloadfouten, lengte van het bezoek aan bepaalde pagina’s, gegevens over de interactie met de pagina (zoals het scrollen, de kliks en de mouse-overs), methodes die gebruikt worden om de pagina te verlaten, en alle telefoonnummers die gebruikt worden om te bellen met onze klantendienst.
 • Gegevens die we uit andere bronnen krijgen. Dit zijn gegevens die wij over u ontvangen als u een andere website dan de onze gebruikt die adverteert of gebruik maakt van onze diensten. We werken nauw samen met derden (waaronder zakenpartners, onderaannemers voor technische diensten, betalings- en leveringsdiensten, advertentienetwerken, aanbieders van analyses, aanbieders van zoekgegevens) en we zullen de gegevens die we van hen ontvangen, verzamelen en verwerken.

Cookies

Onze website  maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze website surft en het stelt ons ook in staat om onze website te verbeteren. Voor gedetailleerde gegevens over de cookies die we gebruiken, en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie ons cookiebeleid onderaan deze pagina

Gebruik dat gemaakt wordt van uw informatie

We gebruiken de gegevens die we over u hebben, op de volgende manieren:

 • Gegevens die u ons verstrekt:

We zullen deze gegevens gebruiken om:

 • onze verplichtingen na te komen die resulteren uit alle overeenkomsten die wij met u gesloten hebben, en om u de informatie en diensten te verstrekken die u aan ons vraagt;
 • u informatie te geven over andere diensten die we aanbieden en die vergelijkbaar zijn met diensten die u al gebruikt heeft of waarover u al vragen gesteld heeft;
 • uw vacature te bestuderen en te beoordelen;
 • u informatie te geven over goederen en diensten waarvoor u volgens ons belangstelling zou kunnen hebben;
 • u op de hoogte te brengen van veranderingen in onze diensten;
 • te garanderen dat de inhoud van onze website op de voor u en uw computer/toestel meest effectieve wijze wordt gepresenteerd;
 • om onze activiteit te kunnen beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen;
 • voor statistische en analytische doeleinden.
 • Gegevens die we over u verzamelen.

We zullen deze gegevens gebruiken:

 • om onze website te beheren met het oog op de interne werking, inclusief het oplossen van problemen, de analyse van gegevens, tests, onderzoek, statistische doeleinden en enquêtes;
 • om onze website te verbeteren om te garanderen dat de inhoud op de voor u en uw computer/toestel meest effectieve manier gepresenteerd wordt;
 • om u de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan interactieve kenmerken van uw dienst, als u hiervoor kiest;
 • als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig te houden;
 • om de effectiviteit van de advertising die we aan u en aan anderen leveren, te meten of te begrijpen of om u relevante advertenties te leveren;
 • om aan u en aan andere gebruikers van onze website suggesties en aanbevelingen te formuleren over goederen of diensten waarvoor er bij u of bij hen belangstelling kan bestaan.
 • Gegevens die we uit andere bronnen krijgen.

We kunnen deze gegevens combineren met gegevens die u ons geeft, en gegevens die we over u verzamelen. Wij kunnen deze gegevens en de gecombineerde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om de effectiviteit van de advertenties die we aan u en anderen leveren, te meten of te begrijpen of om u relevante advertenties aan te leveren;
 • om aan u en aan andere gebruikers van onze website suggesties en aanbevelingen te formuleren over goederen of diensten waarvoor er bij u of bij hen belangstelling kan bestaan.

Rechtsgrond

Uw gegevens worden vergaard en verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:

 • als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben (bijv. de verwerking van een bankrekeningnummer om de terugbetaling van een omgewisseld product te kunnen uitvoeren);
 • als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is;
 • als dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze legitieme belangen, voor zover uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen dan die belangen (bijv. als we uw gegevens nodig hebben voor interne administratieve doeleinden, om de beveiliging van het netwerk en de gegevens te waarborgen of om fraude te voorkomen);
 • indien u hiermee akkoord bent gegaan (bijv. de verwerking van uw gegevens opdat u gecontacteerd mag worden door derden voor marketingdoeleinden).

Mededeling van uw gegevens

U gaat ermee akkoord dat we het recht hebben om uw gegevens te delen met de door ons geselecteerde derde partijen:

 • onze vestigingen / andere entiteiten binnen de groep ATITA;
 • overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie);
 • banken en verzekeraars;
 • onze leveranciers van aan IT gerelateerde diensten, bv.Qlikview;
 • onze leveranciers van aan marketing gerelateerde diensten;
 • dienstverleners op het vlak van analytics en zoekmotoren die ons assisteren bij het verbeteren en optimaliseren van onze website, bv. Google

We zullen uw gegevens ook aan derden bekendmaken:

 • indien we een business of activa verkopen of kopen, waarbij we uw gegevens aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke business of activa zullen meedelen;
 • indien ATITA NV of nagenoeg al haar activa overgenomen worden door een derde, waarbij uw persoonsgegevens één van de overgedragen activa kan zijn;

indien we ertoe verplicht zijn om uw gegevens bekend te maken of te delen teneinde een wettelijke verplichting na te komen of teneinde de rechten, eigendom of veiligheid van ATITA NV, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat ook de uitwisseling van gegevens met overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie), bijvoorbeeld bij een incident met cyberveiligheid.

Uw rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de gegevens die wij over u bewaren. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen zoals hieronder in punt 12 uiteengezet:

 • u heeft recht op toegang tot de gegevens die wij over u bewaren - dit is omdat wij willen dat u op de hoogte bent van de gegevens die wij over u hebben, en om u in staat te stellen na te gaan of wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming;
 • u heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om een verder gebruik van uw gegevens te blokkeren of stop te zetten. Wanneer de verwerking op die manier beperkt is, kunnen wij uw gegevens nog wel opslaan, maar niet meer gebruiken;
 • indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om de verbetering van uw gegevens te vragen;
 • u heeft onder bepaalde omstandigheden het recht te vragen dat uw gegevens uit onze systemen gewist of verwijderd worden;
 • u heeft het recht bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw gegevens behandelen of verwerken;
 • als onze verwerking van uw persoonsgegevens specifiek is gebaseerd op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dit omvat onder andere uw recht om uw toestemming in te trekken voor het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing;
 • u heeft het recht om uw gegevens onder bepaalde omstandigheden van ons te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, zodat u deze gegevens voor eigen doeleinden kunt hergebruiken voor verschillende diensten. Bijvoorbeeld: als u met een andere leverancier wilt werken, kunt u uw gegevens eenvoudig en veilig naar deze nieuwe leverancier overplaatsen.

U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, waaronder verwerking ten behoeve van direct marketing.

Merk echter op dat het kan gebeuren dat we bepaalde gegevens moeten bewaren, bijvoorbeeld voor wettelijke of administratieve doeleinden (bijv. het bijhouden van een boekhouding).

Stuur ons voor alle hierboven vermelde verzoeken een e-mail naar info@atita.be met "verzoek i.v.m. privacy van gegevens" in de onderwerpregel. Wij zullen uw verzoek zo snel als praktisch mogelijk is beantwoorden. Als we (na ontvangst van uw verzoek) meer dan een maand tijd nodig zullen hebben om op uw verzoek te reageren, komen we naar u terug en laten u dat weten.

Veiligheid van de verzamelde gegevens

We hebben in onze website een aantal veiligheidskenmerken ingevoerd om een ongeoorloofde vrijgave van of toegang tot verzamelde en/of ontvangen gegevens te verhinderen. We hebben ons ingespannen om een veilige en betrouwbare website voor u te creëren, maar merk op dat we de vertrouwelijkheid van alle communicatie of materiaal dat door of naar ons of een andere partij verstuurd wordt via onze website niet kunnen garanderen. We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de veiligheid van gegevens die verstuurd worden met deze methodes.

Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden bewaard op veilige servers. Alle betalingstransacties zullen versleuteld worden.

Bewaring van uw gegevens

De gegevens die wij over u hebben, worden bewaard op een manier die strookt met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw gegevens zullen in geen geval langer bewaard worden dan nodig is om de in dit Beleid genoemde doelen te bereiken.

In het bijzonder zullen we:

 • uw gegevens betreffende uw inschrijving op onze nieuwsbrief, gedurende drie jaar bewaren na het moment van uw inschrijving op de nieuwsbrief of de laatste transactie;
 • uw gegevens betreffende de transacties bewaren gedurende de termijn vastgelegd op 7 jaar na het voltrekken van de desbetreffende transactie

tenzij:

 • de verwerking van uw gegevens vereist is in verband met elk actueel of mogelijk geschil (wij hebben deze gegevens bijvoorbeeld nodig om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren tot het einde van een dergelijk geschil; en/of
 • de bewaring voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan enige wettelijke of reglementaire verplichting (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren zo lang als vereist door die verplichting.

Wat gebeurt er als u de door ons gevraagde gegevens niet verstrekt of als u vraagt dat we de verwerking van uw gegevens stopzetten?

Onze mogelijkheid om:

 • onze verplichtingen uit onze overeenkomst met u of
 • de op u toepasselijke wettelijke verplichtingen

na te komen, hangt soms af van de mogelijkheid om toegang te hebben tot en gebruik te maken van bepaalde gegevens over u. Als u ons de gevraagde gegevens dus niet bezorgt of als u ons vraagt om de verwerking van uw gegevens stop te zetten, kan dit inhouden dat wij één of meerdere wettelijke of contractuele verplichtingen schenden.

Externe websites

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar websites van onze partnernetwerken, adverteerders en filialen. Voor zover er hyperlinks of banneradvertenties met hyperlinks worden gebruikt om toegang te krijgen tot websites en/of toepassingen van derden, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites en/of toepassingen van derden niet door ons worden gecontroleerd en hun eigen privacybeleid hebben. Daarom zijn zij niet onderworpen aan dit Beleid en aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun beleid. Controleer dit Beleid voordat u gegevens naar deze websites stuurt.

Toestemming voor de verzameling en het gebruik van uw gegevens – veranderingen aan ons beleid

Door deze website te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit Beleid heeft gelezen en dat u instemt met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals hierboven uiteengezet.

We kunnen dit Beleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons Beleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Controleer regelmatig of het privacybeleid is bijgewerkt of gewijzigd. Als u deze website blijft gebruiken na het bekendmaken van wijzigingen in dit Beleid, betekent dit dat u die wijzigingen accepteert. Dit Beleid is het laatst bijgewerkt op 19 juni 2018.

Contactgegevens

Vragen, commentaren en verzoeken omtrent deze privacyverklaring (met inbegrip van uw bovenstaande privacyrechten kunnen gericht worden door een e-mail te sturen naar info@atita.be.

Cookiebeleid

Over cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die naar uw toestel worden gedownload wanneer u onze Website bezoekt. Cookies kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van de Website of kunnen ons in staat stellen u als bestaande klant te herkennen wanneer u op een later tijdstip terugkeert naar onze Website. Cookies stellen ons in staat om uw apparaat te herkennen. Meer informatie over cookies vindt u op http//www.allaboutcookies.org en op http://www.youronlinechoices.eu.

U moet onze cookies niet (allemaal) accepteren. Als u onze cookies echter niet accepteert of verwijdert, kan het langer duren voordat sommige delen van onze Website werken en sommige delen zullen nooit goed werken. Meer informatie over het uitschakelen en/of verwijderen van cookies vindt u in hoofdstuk 4 hieronder.

Welke soorten cookies gebruiken we?

We gebruiken in onze Website sessiecookies (cookies die automatisch worden verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten) en permanente cookies (cookies die opgeslagen blijven). Het gaat om:

 • strikt noodzakelijke cookies: cookies die essentieel zijn om u in staat te stellen zich op onze Website te bewegen en de functies ervan te gebruiken;
 • analyse- en prestatiecookies: cookies die informatie verzamelen over hoe u onze Website gebruikt, bijvoorbeeld naar welke webpagina's/functies u het vaakst gaat. Dankzij deze cookies kunnen we de werking van de Website verbeteren;
 • functionaliteitscookies: cookies die de Website in staat stellen om keuzes die u maakt (vb. uw gebruikersnaam, de taal of de regio waarin u zich bevindt) te onthouden en zo betere, persoonlijkere of beter aangepaste functies aan te bieden;
 • targeting cookies of reclamecookies: cookies die worden gebruikt om op basis van een analyse van uw surfgedrag advertenties te leveren die beter aansluiten bij u en uw interesses.

Lijst van cookies die gebruikt worden op deze Website

De volgende lijst deelt de cookies die op deze Website zijn gebruikt, in verschillende categorieën in en beschrijft de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt:

1. Google Analytics ([_ga, _gat, _utma, _utmt, _utmb, _utmc, _utmz en _utmv])

Doel: Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers deze Website gebruiken. Wij gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen bij het verbeteren van deze Website. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, waaronder informatie over het aantal bezoekers van deze Website, van waaruit bezoekers naar deze Website zijn gekomen en de pagina's die zij hebben bezocht.

Eigenaar van de cookie: derde partij

Type cookie type: analyse- en performantiecookie

Informatie: De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google-cookies vindt u in het Privacy beleid van Google.

Configuratie van de cookie-instellingen

Cookie-instellingen kunnen per browser verschillen. De onderstaande hyperlinks geven bijvoorbeeld nadere richtlijnen over hoe u het gebruik van cookies op bepaalde browsers kunt uitschakelen en/of hoe u cookies kunt verwijderen:

Akkoord met ons gebruik van cookies – wijzigingen aan ons cookiebeleid

Door deze Website te blijven gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit cookiebeleid hebt gelezen en dat u instemt met ons gebruik van cookies zoals hierboven uiteengezet (tenzij u uitdrukkelijk anders hebt aangegeven).

We kunnen dit cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons cookiebeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen in het cookiebeleid zijn. Als u deze Website blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in dit cookiebeleid, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert. Dit cookiebeleid is het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.

Contactgegevens

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit cookiebeleid moeten worden gericht per e-mail aan info@atita.be.

Colofon en Website Disclaimer

Deze website is eigendom van ATITA NV

Contactgegevens:

Zetel: Mariakerksesteenweg 251, 9031 Drongen

E-mail: info@atita.be

Ondernemingsnummer: 0890.633.016

BTW BE 0890.633.016

RPR: Gent

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ATITA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

ATITA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

ATITA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ATITA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

ATITA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

ATITA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.